Σχετικά με εμάς

Η GTA GT *(ex Aegean Equity Single Member P.C.) είναι μια ανώνυμη εταιρεία εγγεγραμμένη στην Ελλάδα με τον αριθμό εγγραφής της εταιρείας (ΓΕΜΥ) 150323701000 και είναι διορισμένος συνδεδεμένος αντιπρόσωπος της Begin Capital Markets. Η BCM Begin Capital Markets CY Ltd, η οποία είναι μια πλήρως αδειοδοτημένη και ελεγχόμενη εταιρεία από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ), αριθμό άδειας ΚΕΠΕΥ 274/15, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες συναλλαγών παγκοσμίως.

Υπηρεσίες

Η BCM Begin Capital Markets CY Ltd έχει άδεια να προσφέρει τα ακόλουθα

Επενδυτικές υπηρεσίες

 • Λήψη και διαβίβαση εντολών σχετικών με ένα ή περισσότερα χρηματοοικονομικά μέσα

 • Εκτέλεση εντολών για λογαριασμό των πελατών

 • Διαχείριση χαρτοφυλακίου

Επικουρικές Υπηρεσίες

 • Φύλαξη και διαχείριση χρηματοοικονομικών μέσων, συμπεριλαμβανομένης της θεματοφυλακής και συναφών υπηρεσιών

 • Παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα χρηματοοικονομικά μέσα, στην οποία μεσολαβεί η επιχείρηση που παρέχει την πίστωση ή το δάνειο.

 • Υπηρεσίες ξένου συναλλάγματος εφόσων συνδέονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.

 • Έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και χρηματοοικονομική ανάλυση ή άλλες μορφές γενικών συστάσεων σχετικά με Συναλλαγές σε Χρηματοοικονομικά Μέσα.

Χρηματοοικονομικά μέσα

 • Κινητές αξίες

 • Μέσα χρηματαγοράς

 • Μερίδια σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων

 • Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίων (forward-rate agreements) και άλλες συμβάσεις παραγώγων σχετιζόμενες με κινητές αξίες, νομίσματα, επιτόκια ή αποδόσεις, δικαιώματα εκπομπής ή άλλα παράγωγα μέσα, χρηματοοικονομικούς δείκτες ή άλλα χρηματοοικονομικά μεγέθη δεκτικά εκκαθαρίσεως με φυσική παράδοση ή με ρευστά διαθέσιμα.

 • Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), προθεσμιακές συμβάσεις (forwards) και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με εμπορεύματα, που πρέπει να εκκαθαριστούν με ρευστά διαθέσιμα ή μπορούν να εκκαθαριστούν με ρευστά διαθέσιμα κατ’ επιλογή ενός συμβαλλόμενου μέρους, αλλά όχι λόγω αδυναμίας πληρωμής ή άλλου γεγονότος που επιφέρει τη λύση της σύμβασης.

 • Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με εμπορεύματα, που μπορούν να εκκαθαριστούν με φυσική παράδοση, εφόσον αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά, ΠΜΔ ή ΜΟΔ, με εξαίρεση τα ενεργειακά προϊόντα χονδρικής τα οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ΜΟΔ και πρέπει να εκκαθαρίζονται με φυσική παράδοση.

 • Παράγωγα μέσα για τη μετακύληση πιστωτικού κινδύνου

 • Χρηματοοικονομικές συμβάσεις επί διαφορών (contacts for differences).

Πλατφόρμα

Η BCM προσφέρει μια πλατφόρμα πολλαπλών εργασιών η οποία θεωρείται από τις καλύτερες πλατφόρμες στις αγορές.

Αδεια

Η GTA GT *(ex Aegean Equity Single Member P.C.) είναι εγγεγραμμένη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ), η οποία είναι η ρυθμιστική αρχή στην επικράτεια της Ελλάδας. Μπορείτε να βρείτε την εξουσιοδότηση του HCMC εδώ.

Προειδοποίηση κινδύνου: Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 92.38% των λογαριασμών των επενδυτών λιανικής υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να ανταπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.

Νομικά: GTA GT Single Member P.C. (εφεξής "GTA GT") *(ex Aegean Equity Single Member P.C.) είναι εγγεγραμμένος συνδεδεμένος αντιπρόσωπος της BCM Begin Capital Markets CY Ltd, μιας Κυπριακής Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, που εποπτεύεται και ρυθμίζεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) με άδεια ΚΕΠΕΥ αρ. 274/15. Η GTA GT είναι εγγεγραμμένη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ), η οποία είναι η ρυθμιστική αρχή στην επικράτεια της Ελλάδας.
Παρακαλώ βρείτε εδώ Δήλωση Απορρήτου

Προειδοποίηση κινδύνου: Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 92.38% των λογαριασμών των επενδυτών λιανικής υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να ανταπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας. Παρακαλώ βρείτε εδώ Δήλωση Απορρήτου.